مقایسه کنید...

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

محصولات

کیت ارزیابی بلوغ کروماتین اسپرم

آنالیز روتین منی اولین روش در ارزیابی وضعیت باروری مردان می باشد. این ارزیابی اطلاعات مفیدی را راجع به تعداد، حرکت، مورفولوژی، میزان زنده اسپرمها، عملکرد گنادها و انزال در اختیار قرار می دهد. لکن این ارزیابی اطلاعاتی راجع به یکی از مهمترین پارامترها یعنی بلوغ کروماتین اسپرم که برای قدرت باروری اسپرم و رشد جنین ضروری می باشد، در اختیار قرار نمی دهد.

محصولات

کیت ارزیابی شکست DNA اسپرم

ارزیابی معمولی اسپرم، اطلاعاتی در مورد غلظت، مورفولوژی و حرکت اسپرم میدهد که روشی ناقص بوده و کارآمد نمی­باشد. با پژوهشهای صورت گرفته جهت ارزیابی دقیق تر مردانی که دچار ناباروری هستند از کیت شکست DNA اسپرم (SDFA) استفاده می گردد. کیت SDFA در ارزیابی سریع شکست DNA اسپرم بدون نیاز به تجهیزات پیچیده آزمایشگاهی کاربرد دارد.

محصولات

کیت رنگ آمیزی سریع اسپرم

بررسى اولیه بارورى مردان به راحتى با انجام آنالیز مایع منى امکان پذیر است. در ارزیابى مایع منى سه پارامتر اصلى شامل تعداد، تحرك و شکل اسپرم مورد ارزیابى قرار مى گیرد که از این میان شکل و مورفولوژى اسپرم براى قدرت بارورى از اهمیت ویژه اى برخوردار است. اسپرم طبیعى داراى یک سر بیضوى و دم بلند مى باشد که در اشکال غیر طبیعى، سر، دم یا گردن داراى نقایصى نظیر دارا بودن دو دم، دم خمیده، سر بزرگ، سر گرد و بسیارى از اشکال غیر طبیعى دیگر مى باشد.

محصولات

کیت ارزیابی میزان گلبولهای سفید مایع سمن

بر اساس نتایج مطالعات مختلف لوکوسیتواسپرمی در 2-35 درصد مردان نابارورمشاهده مى گردد. عفونت دستگاه تناسلی مردان، پرهیز طولانی مدت از مقاربت،روش هاي غیر متعارف ارتباط جنسی ، استعمال دخانیات و الکل می تواند موجب افزایش بیش از حد لکوسیت ها در مایع منى و در نتیجه لوکوسیتواسپرمی شود.

محصولات

کیت ارزیابی حیات اسپرم

حیات اسپرم نمونه منی بوسیله تعداد اسپرم هاي زنده مشخص می شود. این ارزیابی در نمونه مایع منی با تعداد اسپرم داراي حرکت پیش رونده کمتر از 40% توصیه می گردد. این تکنیک در اصل بر پایه تشخیص میان اسپرم هاي زنده و مرده به وسیله رنگ آمیزي ائوزین- نیگروزین می باشد.

نی فریز جنین - Cryoteb

دستگاه استریل نیتروژن مایع

دستـگـاه  UV Sterilizerبا بهره گیری از توان و تجربه متخصصان داخلی طراحی و تولید شده است. این دستگاه توانایی استریل نیتروژن و همچنین برخی از تجهیزات آزمایشگاهی را دارد.