مقایسه کنید...

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

کیت ارزیابی شکست DNA اسپرم

ارزیابی معمولی اسپرم، اطلاعاتی در مورد غلظت، مورفولوژی و حرکت اسپرم میدهد که روشی ناقص بوده و کارآمد نمی­باشد. با پژوهشهای صورت گرفته جهت ارزیابی دقیق تر مردانی که دچار ناباروری هستند از کیت شکست DNA اسپرم (SDFA) استفاده می گردد. کیت SDFA در ارزیابی سریع شکست DNA اسپرم بدون نیاز به تجهیزات پیچیده آزمایشگاهی کاربرد دارد. این کیت اجازه ارزیابی بهتر کیفیت اسپرم را از جهت یکپارچگی ماده ژنتیکی که از طریق ارزیابی معمولی اسپرم قابل بررسی نمی­باشد را برای ما فراهم می اورد. کیت SDFA  به بررسی یکی از مهم ترین پارامترهای سلولی که سلامت ماده ژنتیک می باشد، می پردازد.