مقایسه کنید...

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

کیت ارزیابی بلوغ کروماتین اسپرم

آنالیز روتین منی اولین روش در ارزیابی وضعیت باروری مردان می باشد. این ارزیابی اطلاعات مفیدی را راجع به تعداد، حرکت، مورفولوژی، میزان زنده اسپرمها، عملکرد گنادها و انزال در اختیار قرار می دهد. لکن این ارزیابی اطلاعاتی راجع به یکی از مهمترین پارامترها یعنی بلوغ کروماتین اسپرم که برای قدرت باروری اسپرم و رشد جنین ضروری می باشد، در اختیار قرار نمی دهد.
نسبت اسپرمهای با تراکم کروماتین غیر طبیعی در انزال می تواند به عنوان یک فاکتور پیش گویی کننده در اریابی باروری مردان و میزان احتمال حاملگی مد نظر قرار گیرد.